เยอรมนีจับมืออาเซียนพัฒนาระบบเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน

สำนักงานเลขาธิการอาเซียน และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวโครงการควบคุมศัตรูพืชสำหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนีและภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช (Biocontrol agents) และการจัดการพืชอย่างยั่งยืน ในประเทศสมาชิกอาเซียนภาคการเกษตรและอาหารเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความต้องการอาหารทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด ได้ผลักดันให้เกิดนโยบายการพัฒนาการเกษตรแบบ “ระบบเกษตรและอาหารยั่งยืน”

นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมเกษตรและทรัพยากร ธรรมชาติ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า “แนวโน้มของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใส่ใจในเรื่องอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดส่งออกที่ทวีความเข้มงวด ได้ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืนมากขึ้นตามลำดับ ความร่วมมือกับประเทศเยอรมนีในโครงการควบคุมศัตรูพืชสำหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช และการจัดการพืชอย่างยั่งยืน”

นาย จิรากร โกศัยเสวี อธิบดี กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า “ประเทศไทย ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการเป็นครัวโลก โครงการฯ นี้ จะช่วยสนับสนุนแผนงานในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการใช้ชีววิธีเพื่อกำจัดศัตรูพืชในระบบการผลิตอาหาร ซึ่งจะนำไปขยายผลใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตอาหารที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนสู่ตลาดโลกต่อไป”

มร. มาธีอัส บิคเคล ผู้อำนวยการ โครงการควบคุมศัตรูพืชสำหรับพืชอาหารโดยชีววิธีในภูมิภาคอาเซียน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวว่า “โครงการฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย GIZ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน จนถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยมุ่งเน้นใน 3 แนวทางหลักคือการปรับแนวทางและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตชีวภาพของประเทศต่างๆ ในอาเซียนให้มีความสอดคล้องกัน การส่งเสริมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และการพัฒนาศักยภาพ ด้วยการจัดอบรมการจัดการพืชอย่างยั่งยืน”
ข้อมูลองค์กร
สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พศ. 2519 โดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน รวมทั้งการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิก โดยมีภารกิจสำคัญคือการทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับหลักการตามกฎบัตรอาเซียน

กรมวิชาการเกษตร เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจสำคัญคือทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางการเกษตร ให้บริการด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้า รวมทั้งให้คำแนะนำเรื่องดิน น้ำ ปุ๋ย ผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานสินค้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก นอกจากนี้ยังถ่ายทอดทางการเษตรแก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและภาคเอกชน

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ เป็นองค์กรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ปฏิบัติงานในนามของรัฐบาลเยอรมันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและร่วมมือด้านการศึกษากับนานาประเทศ GIZ ยังปฏิบัติภารกิจในนามของรัฐบาลของประเทศต่างๆ และองค์กรนานาชาติ อาทิ สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศิริพร ตรีพรไพรัช ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ GIZ
โทรศัพท์ 02 661 9273 ต่อ 33 หรือ 087 022 7526 อีเมล์ siriporn.treepornpairat@giz.de

————————-

GERMANY COOPERATES WITH ASEAN TOWARDS SUSTAINABLE AGRI-FOOD SYSTEM

Bangkok, 27 March 2012: ASEAN Secretariat together with Department of Agriculture of Thailand’s Ministry of Agriculture and Cooperatives announce the launch of the ‘ASEAN Biocontrol for Sustainable Agri-food Systems’ project, a German – ASEAN cooperation to develop regionally coordinated policies and strategies for sustainable agriculture and the food sector by promoting the use of biocontrol agents and sustainable crop management practices in ASEAN countries.

The agri-food sector is of critical importance in Southeast Asia and beyond. The demand for food products of greater quality and quantity to supply both domestic and international markets, along with the need to manage scarce natural resources, has driven agricultural development policies towards the concept of “sustainable agri-food systems”.

Mr. Suriyan Vitchitlekarn, Assistant Director and Head of Agriculture Industries & Natural Resources Division, ASEAN Secretariat said ‘Increased consumer and industry interest in food safety issues, combined with stricter export regulations, have shifted agricultural policy across Southeast Asia towards more sustainable production techniques.  The cooperation with Germany in ‘ASEAN Biocontrol for Sustainable Agri-food Systems’ project aims to develop regionally coordinated policies and strategies for sustainable agriculture and the food sector.  Under this project, agri-food systems will be advanced by promoting sustainable inputs and their management through the implementation of biocontrol agents and sustainable crop management practices.’

Mr. Jirakorn Kosaisawe, Director General, Department of Agriculture said ‘Farmers in Thailand are supported to produce safe food since Thailand has a policy to become the ‘Kitchen of the World’.  The project will enhance our plan to promote research and development and the use of biocontrol measures.  Lesson learned will be shared to other ASEAN countries to sustainably promote safe food production for the world.’

Mr. Matthias Bickel, Director of ‘ASEAN Biocontrol for Sustainable Agri-food Systems’ project, GIZ said ‘Financed by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, the project is implemented by German International Cooperation (GIZ) and is planned until December 2017. Project activities cover three parts including harmonization to support the formulation process of ASEAN guidelines and regulatory frameworks, promotion of sustainable agri-food systems by creating awareness among farmers and stakeholders and capacity development with the training on sustainable crop management.’
The Secretariat of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was set up in February 1976 by the Foreign Ministers of ASEAN to provide for greater efficiency in the coordination of ASEAN organs and for more effective implementation of ASEAN projects and activities.   The ASEAN Secretariat’s mission is to initiate, facilitate and coordinate ASEAN stakeholder, collaboration in realizing the purposes and principles of ASEAN as reflected in the ASEAN charter.

Department of Agriculture (DOA) is one major unit of the Ministry of Agriculture and Cooperatives in Thailand.  Its mandate is to 1) conduct research on various agricultural disciplines, 2) provide services on the analysis, inspection, quality certification and advices on soil, water, fertilizer, crops, agriculture inputs production and products quality export promotion, and to 3) transfer agricultural technology to related government officials, farmers and the private sector.

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is a federal enterprise with worldwide operations. It supports the German Government in international cooperation for sustainable development and in international education work. It operates on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and other German ministries, governments of partner countries and international clients (like the EU, UN, World Bank, ADB) as well as private enterprises.

For more information, please contact:
Ms. Siriporn Treepornpairat, Public Information Manager, GIZ
Tel: 66 2 661 9273 ext. 33 E-mail: siriporn.treepornpairat@giz.de

 

https://i1.wp.com/ttmebook.com/TTMEPromotionBanner.jpg

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: