8 ปี โครงการไทย-เยอรมัน เสริมศักยภาพ SMEs ไทย พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) องค์กรที่ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย ฉลองความสำเร็จในการดำเนินโครงการไทย-เยอรมัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ ในอุตสาหกรรมเกษตร 5 กลุ่ม ได้แก่ น้ำมันปาล์ม กุ้ง ผักและผลไม้ กระดาษสา และมันสำปะหลัง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เพิ่มโอกาสในการส่งออก และยังใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

โครงการไทย-เยอรมัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ มีระยะเวลาดำเนินงาน 8 ปี (พศ. 2547 – พศ. 2554) ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) โดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ: สพร. (Thailand International Development Cooperation Agency: TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย การดำเนินงานหลักประกอบด้วย 1) การผลักดันให้เกิดนโยบายที่เป็นประโยชน์ 2) การปรับปรุงคุณภาพ สร้างมาตรฐาน และการเพิ่มผลิตภาพ และ 3) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

มร. เดวิด โอเบอร์ฮูเบอร์ ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าประเทศไทยไม่สามารถใช้กลยุทธ์ที่เน้นการเป็นประเทศต้นทุนต่ำได้อีกต่อไป โครงการฯ จึงมุ่งเน้นการแข่งขันในตลาดโลก โดยใช้นโยบายเศรษฐกิจเชิงรุก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ โดยคำนึงถึงความสำคัญของระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการผลิตและบริโภค นอกจากผลการดำเนินงานที่น่าพอใจแล้ว โครงการฯ ยังพิสูจน์ได้ว่าการทำธุรกิจนั้น สามารถดำเนินไปได้ควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการคำนึงถึงสังคม”

ผู้บริหาร สพร. กล่าวว่า “ประเทศไทยและเยอรมนี มีความสัมพันธ์อันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในสาขาต่างๆ มา กว่า 55 ปี โครงการไทย-เยอรมัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ ไม่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงในภาวะการแข่งขันในตลาดโลกในปัจจุบัน ความสำเร็จของโครงการ เกิดจากความมุ่งมั่นร่วมมือกันของผู้ร่วมโครงการทั้งจากภาครัฐและเอกชนตลอดระยะเวลา 8 ปีของการดำเนินงาน ทั้งนี้ ประสบการณ์และผลสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือโครงการดังกล่าวยังสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นความร่วมมือไตรภาคี (Triangular Cooperation ที่เป็น North-South-South Cooperation) ในการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ซึ่ง SMEs เป็นหนึ่งในสาขาหลักของความร่วมมือดังกล่าว”

ผลสำเร็จของโครงการในด้านต่างๆ มี อาทิ ในส่วนของการพัฒนาขั้นตอนการผลิต การวิเคราะห์ใบปาล์มได้ช่วยเพิ่มผลผลิตปาล์มร้อยละ 38 การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตกระดาษสาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดต้นทุนลงได้ร้อยละ 6.4 โครงการฯ ยังส่งเสริมการส่งออก โดยร่วมพัฒนามาตรฐาน ThaiGAP ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล GLOBALGAP ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ผู้ประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองได้อย่างมาก

ด้านเศรษฐนิเวศ พลังงานหมุนเวียน โครงการฯ ได้ร่วมพัฒนาการใช้งานระบบก๊าซชีวภาพ ฟาร์มสุกร 164 แห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถผลิตก๊าซได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 76 โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มจากการขายไฟฟ้าพลังงานชีวมวลรวม และได้สร้างโรงงานชีวมวลรวม 27 แห่ง การใช้มอเตอร์มาตรฐานช่วยให้ผู้เลี้ยงกุ้งลดต้นทุนด้านพลังงานลงได้ร้อยละ 10 – 26

หลังจากนี้ ความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองประเทศจะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การสนับสนุนการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียน จะช่วยเสริมบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันดังกล่าว ประเทศไทยและเยอรมนียังร่วมมือกันดำเนินโครงการเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นในภูมิภาคอีกด้วย

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ เป็นองค์กรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ปฏิบัติงานในนามของรัฐบาลเยอรมันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและร่วมมือด้านการศึกษากับนานาประเทศ GIZ ยังปฏิบัติภารกิจในนามของรัฐบาลของประเทศต่างๆ และองค์กรนานาชาติ อาทิ สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ   ศิริพร ตรีพรไพรัช ผู้จัดการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ GIZ
โทรศัพท์ 02 661 9273 ต่อ 33 หรือ 087 022 7526 อีเมล์ siriporn.treepornpairat@giz.de

————————-

Eight-Year Thai-German Partnership Boosts the Competitiveness of Thai SMEs

German International Cooperation (GIZ), a governmental agency for international cooperation and sustainable development, in partnership with Thai public and private sector partners, has successfully implemented the Thai-German Programme for Enterprise Competitiveness   (T-G PEC).

The programme was initiated to improve the competitiveness of Thai small and medium-sized enterprises (SMEs) in the palm oil, shrimp, fruit and vegetables, mulberry (saa) paper, and tapioca sectors. Participating SMEs have markedly improved their productivity and product quality, resulting in better export opportunities.  Moreover, the programme has promoted energy efficiency and the use of renewable energy sources which help to reduce greenhouse gas emission levels and lessen their associated environmental impact.

T-G PEC was operational for eight years from 2004 to 2011 and was financed by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The Thailand International Development Cooperation Agency (TICA) has been active in coordinating programme activities on the Thai side. The main concepts applied throughout implementation have been the promotion of active economic policy, product quality, environmental standards, ,  , productivity and resource efficiency.

Mr. David Oberhuber, Country Director of GIZ Thailand, said: “SMEs are the main driving force for economic development in Thailand and the main business actors creating employment. We are increasingly focusing competition on the global market and it is clear that Thailand cannot follow a strategy of being a low-cost country.

“Thailand has to follow an active economic policy, improving its competitiveness by investing in the productivity, the innovation capacity and also in the ecological orientation and the resource efficiency of production and consumption.

“Besides achieving satisfying results, all the involved partners are especially proud that the Thai-German programme could prove that doing business can go well together with environmentally sound performance and socially concerned enterprises.”

A TICA executive said: “Thailand and Germany have had a very good relationship in technical knowledge exchange in many areas for more than 55 years. T-G PEC has earned the country economic benefits and also reduced environmental impacts which are the approaches to sustainable development and important factors for entrepreneurs on competition in the global market today.

“The programme was very successful thanks to the good cooperation and support of the German government and partners from the public and private sectors throughout the eight years of implementation. Success and cooperation from T-G PEC can be extended and developed to be a Triangular Cooperation: North-South-South Cooperation to support other developing countries. SMEs will be mainly included in such cooperation.”

The programme has been successful in terms of production process development. For example, through the application of oil palm leaf analysis, farmers can increase productivity by 38 per cent. Environmentally-friendly mulberry pulp production technology has resulted in a 6.4 per cent reduction in production costs.

Moreover, T-G PEC has strengthened export promotion by developing the Thai GAP standard, a Good Agricultural Practices policy, which has since been officially approved as being equivalent to the international GLOBALGAP standard. This approval has substantially reduced costs for Thai companies seeking an internationally accepted certification of their products.

T-G PEC has also had a number of accomplishments in the area of eco-efficiency and renewable energy. For example, the programme has supported SMEs in the development of a biogas system, and the operator training activity in 164 pig farms helped increase gas yield by 76 per cent.

In addition, participating palm oil mills have experienced revenue gains through the sale of biomass-generated electricity. In total, 27 biomass plants have been constructed as a result of the programme. In the shrimp sector, the use of more efficient motors has reduced energy costs by 10-26 per cent.

In the future Technical Cooperation between Thailand and Germany will continue aiming at economic development, by putting environmental and climate protection as the forefront of the activities. Promoting sustainable consumption and production patterns will ensure also the future competitiveness of Thailand’s economy. To support the further ASEAN integration process cooperation can build on Thailand’s strong role as one of the driving forces of the ASEAN integration process.

A further joint interest of Thailand and Germany is to transfer the good experience in their cooperation jointly to third countries by implementing technical assistance projects in developing countries.

 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is a federal enterprise with worldwide operations. It supports the German Government in international cooperation for sustainable development and in international education work. It operates on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and other German ministries, governments of partner countries and international clients (like the EU, UN, World Bank, ADB) as well as private enterprises.

For more information, please contact: Ms. Siriporn Treepornpairat, Public Information Manager, GIZ
Tel: 66 2 661 9273 ext. 33 E-mail: siriporn.treepornpairat@giz.de

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: