รฟท. สรุปผลการศึกษาแนวเส้นทางรถไฟ สายบัวใหญ่-มุกดาหาร-นครพนม พร้อมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน 5 จังหวัดตลอดแนวเส้นทาง

รฟท. สรุปผลการศึกษาแนวเส้นทางรถไฟ สายบัวใหญ่-มุกดาหาร-นครพนม พร้อมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน 5 จังหวัดตลอดแนวเส้นทาง

เมื่อวันที่ 9-10,15-17 และ 25 พ.ย. 54 ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดการสัมมนาโครงการ ศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายบัวใหญ่ (ขอนแก่น)-มุกดาหาร-นครพนม เพื่อนำเสนอข้อมูล รายละเอียด และแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาใน 5 จังหวัดตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น เพื่อนำมา ประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดรับกับนโยบายของประเทศให้มากที่สุด

โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่ตอนบน ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปีปัจจุบันปี 2554 เพื่อดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เนื่องด้วยสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาที่ศึกษาไว้เดิม รฟท. จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท ทีม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด และ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ให้ดำเนินการทบทวนการศึกษา

จากการศึกษาเปรียบเทียบโดยละเอียดพบว่า แนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมคือ สายบ้านไผ่ (ขอนแก่น)-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 14 อำเภอ มีจุดเริ่มต้นจากสถานีบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ผ่าน จ.มหาสารคาม (อ.กุดรัง อ.บรบือ อ.เมืองมหาสารคาม) จ.ร้อยเอ็ด (อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อ.โพนทอง อ.หนองพอก อ.นิคมคำสร้อย) จังหวัดมุกดาหาร (อ.เมืองมุกดาหาร อ.หว้านใหญ่) และ จ. นครพนม (อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร อ.เมืองนครพนม) รวมระยะทางประมาณ 336 กิโลเมตร โดยมีลักษณะโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมและจราจร ที่สามารถเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางรถไฟปัจจุบันได้ง่าย สภาพเส้นทางและระยะทางมีความเหมาะสม สามารถวางระบบปฏิบัติการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นเส้นทางที่มีปริมาณสินค้าและผู้โดยสารมาก ส่วนด้านเศรษฐกิจและการลงทุนให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) สูงกว่าแนวเส้นทางอื่นๆ มีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดี รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยกว่าแนวเส้นทางเลือกอื่นๆ นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการน้อยที่สุด รฟท. จึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มาตรการด้านเสียงและความสั่นสะเทือน โดยติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านการโยกย้ายเวนคืน โดยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการและขั้นตอนการชดเชยทรัพย์สินต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำรวจรายละเอียดทรัพย์สินที่ต้องชดเชยอย่างละเอียด เป็นต้น

ในการสัมมนาตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ ทั้ง 6 ครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาประมาณครั้งละ 200 คน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางเลือกของโครงการฯ และอยากเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่าควรดำเนินการโดยพิจารณาถึงการเชื่อมโยงแนวเส้นทางกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความร่วมมือกันทั้งในด้านการคมนาคม การค้าและการลงทุน

ทั้งนี้เมื่อเส้นทางรถไฟสายใหม่ สายบัวใหญ่ (ขอนแก่น)-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด- มุกดาหาร-นครพนม ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าจากภาคอีสานไปยังภูมิภาคอื่นๆ และประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาคของประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: