การรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั้งยืน ภายใต้กรอบการเจรจาโต๊ะกลม เพื่อน้ำมันปาล์มอย่างยั้งยืนได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว (Roundtable on sustainable Palm oil – RSPO)

การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนเป็นการผลิตน้ำมันปาล์มที่คำนึกถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ กลไกที่จะทำให้เกิดการผลิตในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีมาตรฐานสากลมารองรับ เพื่อลดผลกระทบในทางลบ ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ำมัยปาล์มในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและแข่งขันในตลาดโลกได้ ประเทศไทยจึงให้ความสำคัญในการจัดตั้งระบบการรับรองการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on sustainable Palm oil – RSPO) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ การพัฒนาขึ้นจากการเจรจากันของสามาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนจากนานาประเทศ เช่น ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์ม อตุสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้น้ำมันปาลืมในการผลิตสินค้า  องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาล (NGOs) สมาคมผู้ค้า และธนาคาร ปัจจุบันได้รวมเกษตรกรรายย่อยเข้าในระบบห่วงโซ่การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วย

หลังจากโครงการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนเพื่อพลังงานชีวภาพดำเนินงานโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) การจัดการชี้วัดและแนวทางปฏิบัติของประเทศไทย เพื่อการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ RSPO ได้เสร็จสิ้น และได้รับความเห็นชอบและอนุมัติอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบริหารของ RSPO ซึ่งมีสำนักงานอยูที่มาเลเชีย

เมื่อหลักการและเกณฑ์ตามกรอบของ RSPO ของประเทศไทย (TH-IN) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของ  RSPO แล้วนั้น หมายความว่า ผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสามารถยื่นขอรับการรับรองการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ RSPO ได้จากคณะกรรมการบริหารของ RSPO

ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ

1. สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มและสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้น้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองในการผลิต
2. ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศ
3. เป็นการขยายช่องทางการตลาด
4. เพิ่มผลผลิตและคุณภาพปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
5. สร้างให้อุตสาหกรรมผลิตมันปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คำย่อย
TH-IN : Thai National Interpretation :
(หลักการและเกณฑ์กำหนดการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO ของประเทศไทย)
TH NIWG : Thai National Interpretation Working Group
(คณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานตัวชี้วดและแนวทางปฏิบัติของประเทศไทย)
RSPO คืออะไร
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RSPO


ข้อมูล : GIZ 02 661 9273 ต่อ 33
ที่มา TTME NEWS

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: