สหภาพยุโรปสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


สหภาพยุโรปสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Enchanching the Economics of Biodiversity and Ecosystem Services in Thailand /Sounth-East Asia (ECO-BEST)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (อส.) เปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มารตการเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ที่เน้นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ ดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมเฮล์มฮอลท์ซ (Helmholtz Cemtre for Environmental Research – UFZ) ด้วยงบประมาณโครงการรวม 80 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป รัฐบาลไทย รัฐบาลเยอรมัน และศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมเฮล์มฮอลท์ซ ในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการจะสิ้นสุดในปี 2557

คุณสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า โครงการนี้มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาก เพราะความพยายามในการอนุรักษ์ธรรมชาติใดๆ จะไม่บรรลุผลหากเรายัไม่สามารถแก้ปัญหาเศษรฐกิจที่รุมเร้า และเปิดทางให้ประชาชนในท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ตลอดจนสาธารณชนมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ เพราะจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินสามารถนำมาใช้ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

โครงการนี้เน้นการนำเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินมาใช้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงมีการนำเอานวัตกรรมจากการศึกษาระดับนานาชาติว่าด้วย เศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (TEEB) ที่เพิ่งสรุปผลไปเมื่อไม่นานมานี้มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมุ่งพัฒนาแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ สำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพภายในและบริเวณโดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าการอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นสามารถสร้างแรงจูงใจที่ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชน ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

นางเวโรนีค ลอเรนโซ ที่ปรึกษาทางการทูตและหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือ สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยกล่าวว่า “ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ให้ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น น้ำสะอาด และการควบคุมสภาพภูมิอากาศนั้นมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีเสมอ ดังนั้นการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความคุ้มค่า ทุกวันนี้เราเริ่มนำเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและภูมิภาคนี้มากขึ้น เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีสิ่งแวดล้อม การตลาดสีเขียว และการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ”

“สหภาพยุโรปยินดีสนับสนุนโครงการที่นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือที่มีนวัตกรรมเหล่านี้มาขยายผล และเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจ” นางเวโรนีค กล่าวเสริม

การศึกษาว่าด้วยเศรษฐกิจของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity –TEEB) เป็นโครงการสำคัญระดับนานาชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพในโลก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ทวีขึ้นทุกขณะจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ โครงการนี้รวบรวมเอาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และนโยบายมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

TEEB ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เยอรมนี สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และญี่ปุ่น และมีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เป็นเจ้าภาพ

This slideshow requires JavaScript.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สุเมธ เดชะตันตระกูล
ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ สำนักงานแผนและข้อมูลกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทรศัพท์ 662-02 5610777 ext. 1225
E-mail: workshop67@gmail.com

ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
โทรศัพท์ 02-561-0777 ext.1951, 081-612-2135
อีเมล์: piyathip.eawpanich@giz.de

กุลวดี สุมาลย์นพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อ สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 305 2644, 081 917 5602
อีเมล์: kullwadee.sumalnop@eeas.europa.eu

www.dnp.go.th

โดย : TTME NEWS

———————————————–

EUROPEAN UNION SUPPORTS CONSERVATION OF  BIODIVERSITY AND ECOSYSTEMS IN THAILAND AND SOUTH-EAST ASIA

The Department of National Parks and Wildlife Conservation (DNP) announces the launch of a new project which will use economic and financial tools to strengthen nature conservation. “Enhancing the Economics of Biodiversity and Ecosystem Services in Thailand / South-East Asia (ECO-BEST)” is being implemented by DNP in collaboration with German International Cooperation (GIZ) and the Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ). The project is funded by the European Union’s Environment and Natural Resources Thematic Programme, together with the Royal Thai Government, German Government and Helmholtz Centre for Environmental Research. It is worth over 80 million Baht, and will run until 2014.

Mr. Sunan Arunnopparat, the Director General of DNP, said “This project is critical for Thailand’s biodiversity. Our aim of ensuring that nature is conserved cannot be achieved unless we also address the economic forces that threaten it, and find ways to engage and benefit local populations, businesses and the general public in these endeavours. The new project is particularly welcome, because it will actually demonstrate at a practical level how we can use economic and financial tools to advance both conservation and sustainable development goals”.

By focusing on economic and financial tools for nature conservation, the project takes an innovative approach, drawing on the findings of the recently-concluded international study on “The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB). It intends to develop new sources of funding and incentives for biodiversity conservation in and around Protected Areas. Activities will involve local governments, and the communities and businesses that depend and impact on natural ecosystems in selected pilot areas in Thailand and the region. The initiative will also generate information about the economic value of biodiversity and ecosystems. The aim is to show how nature conservation can act as a positive force for people’s livelihoods, business development and the national economy. In cooperation with Thai and regional institutions, the project will support the development of training facilities and competence centres to build technical and management capacity in the use of economic and financial tools.

“Nature’s capacity to provide vital services such as fresh water and climate regulation is often cheaper than having to invest in technological solutions. Therefore protecting ecosystems and biodiversity can be very cost-effective. We are beginning to see the emergence of new tools for biodiversity conservation in Thailand and the region such as environmental tax incentives, green markets, and payments for ecosystem services” said Mrs Veronique Lorenzo, Counsellor and Head of the Operations, the Delegation of the European Union to Thailand. “The European Union is very pleased to support an initiative which provides a way of consolidating and extending experiences in using these innovative tools, and opening up the economic opportunities that are available in areas of high conservation value – to the benefit of both biodiversity and the economy”.

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) study is a major international initiative to draw attention to the global economic benefits of biodiversity, to highlight the growing costs of biodiversity loss and ecosystem degradation, and to draw together expertise from the fields of science, economics and policy to enable practical actions moving forward.

TEEB is funded by the European Union, Germany, the United Kingdom, Netherlands, Norway, Sweden and Japan. It is hosted by the United Nations Environment Programme (UNEP).

Contact:
Mr. Sumeth Dechatuntrakool International Cooperation Division, Planning and Information Office, DNP
Tel:+ 662 561-0777 ext. 1225
E-mail: workshop67@gmail.com

Mrs. Piyathip Eawpanich German International Cooperation (GIZ)
Tel: +662-561-0777 ext.1951, Fax: +662-561-2009,  Mobile: 081-612-2135
E-mail: piyathip.eawpanich@giz.de

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: