ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมกับ “โครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัม”

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยได้กลายเป็นประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะด้วยภาวะโลกร้อนหรือเป็นกระแสของโลกก็ตาม ทั้งหมดนี้ได้ส่งผลให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญในการจัดการขยะกันทั้ง สิ้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่างก็ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษในปี 2551 ปริมาณขยะเกิดขึ้น 15.03 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับปี 2550 ประมาณ 0.26 ล้านตัน หรือร้อยละ 1.82 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ในขณะที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่เพียงร้อยละ 21 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเท่านั้น สังเกตได้ว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากและมีผลต่อการนำไปกำจัด โดยประเทศไทยมักนิยมนำไปกำจัดด้วยวิธีการเทกอง ฝังกลบ หรือการเผา หากมีการจัดการที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อคน สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ได้ ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกต้องด้วยการใช้ หลัก 3R คือการลด (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จึงเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

ด้วยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหนึ่งที่มีภารกิจในการลดบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นมลภาวะ กับสิ่งแวดล้อมและลดภาระในการกำจัดให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้กับทุกภาคส่วนภายใต้โครงการที่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลรวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใน การจัดการขยะประกอบด้วย
(1) โครงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลในชุมชน
(2) โครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุ รีไซเคิลในระดับเทศบาล
(3) โครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุรีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา
(4)โครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บวัสดุรีไซเคิลในหมู่บ้านจัดสรร
(5) โครงการจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิลของกลุ่มอาชีพซาเล้ง
(6) โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลในสำนักงาน

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษาใน ปี 2554
 2. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของสถาบันฯ ให้กับทุกภาคส่วน
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล
 4. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการสร้างความตระหนักถึงการจัดการและคัดแยกขยะให้กับประชาชนและบุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายของสถาบันฯ

หน่วยงานเครือข่าย

 1. สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 2. หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายของสถาบันฯ เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
 3. หน่วยงานที่สนับสนุนสถาบันฯ จำนวน 22 องค์กร

วิธีการดำเนินการ

 1. จัดกิจกรรม นิทรรศการ เปิดตัวงาน TIPMSE Recycle Day โดยเชิญเครือข่ายของสถาบันฯ เข้าร่วม ซึ่งจะใช้พื้นที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในการจัดกิจกรรม โดยเป็นลักษณะการเดินพาเหรดรีไซเคิลประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันฯ อาทิ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพซาเล้ง ผู้แทนชุมชน เทศบาล หมู่บ้านจัดสรร นิสิต และนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใจการรีไซเคิล และระหว่างทางจะรวบรวมวัสดุรีไซเคิลจากชุมชน อาคารสำนักงาน หรือสถานที่ที่สนใจจะนำวัสดุรีไซเคิลบริจาคให้องค์กรการกุศล
 2. หลังการเปิดตัวโครงการ ดำเนินการ
  1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook หรือ Twitter
  2. ทำกิจกรรม Road Show ด้วยความถี่ 6 ครั้ง/ปี ในสถานที่ต่างๆ ได้แก่
   • ตึกสำนักงาน (Office Building)
   • ห้างสรรพสินค้า (Department Store/ Shopping Mall)
   • มหาวิทยาลัย (University)
   • ขนส่งมวลชน
  3. ประกวด Brand Ambassador โดยรับสมัครนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสื่อหรือผู้แทนในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์กิจกรรม
  4. ประกวดแผนองค์กร จำนวน 1 ครั้ง โดยรับสมัครสำนักงานหรือองค์กรที่สนใจประกวดแผนการดำเนินงานในการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม โดยผู้ชนะเลิศการประกวดจะเป็นองค์กรที่รวบรวมปริมาณวัสดุรีไซเคิลได้สูงสุด
  5. จัดแรลลี่ เที่ยวไป-เก็บไป (เก็บวัสดุรีไซเคิล) ซึ่งนอกจากจะไม่เกิดขยะขึ้นระหว่างกิจกรรมแรลลี่แล้ว ยังให้มีการเก็บวัสดุรีไซเคิลระหว่างทางอีกด้วย
 3. ด้านการประชาสัมพันธ์ จะมีการแถลงข่าวในสื่อของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทุก 3 เดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้า ผลการรวบรวมตัวเลข รวมทั้งปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้หมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาดำเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2553 – เดือนธันวาคม 2554

สถานที่ดำเนินโครงการ
ที่ตั้งโครงการ: สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ

 1. เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งที่เป็นเครือข่ายและไม่เป็นเครือข่าย ของสถาบันฯ ในการรวบรวมและจัดเก็บวัสดุรีไซเคิล ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน
 2. เกิดกระแสการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือกระแสรีไซเคิลขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการจัดการขยะ และร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการประกวดแผนองค์กร สำนักงานนี้รีไซเคิล
ใบสมัครและแบบฟอร์มการประกวดแผนองค์กร

Advertisements

2 Responses to ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมกับ “โครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัม”

 1. Gangkaitia says:

  รัก…รวมกัน สามัคคี เป็นพี่น้อง
  ชาติ…ทั้งผอง ปกไว้ อย่าให้สูญ
  ศาสน์..ยึดเหนี่ยว รวมน้ำใจ ไทยเกื้อกูล
  กษัตริย์..ทูน เทิดไว้ ปวงไทยเรา
  Gangkaitia “รักในหลวง”

 2. Gangkaitia says:

  ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
  หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
  รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ ในหลวง
  ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจ เพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
  Gangkaitia “รักในหลวง”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: