สนช. หนุนพัฒนาระบบสืบค้นกิจกรรมอัจฉริยะฝีมือคนไทย หวังสร้างเป็นฐานข้อมูลอีเวนท์ใหญ่ที่สุดในประเทศ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับบริษัท โวเน่ จำกัด และพันธมิตรกว่า 10 ราย จัดงานเปิดตัว “eventpro 3.0…เสิร์ช สบาย สไตล์ Gen M” ซึ่งเป็นระบบการสืบค้นข้อมูลที่พัฒนาต่อยอดโดยฝีมือของคนไทย สำหรับค้นหากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งบนเว็บไซต์และผ่านแอพพลิเคชันมือถือด้วยเทคโนโลยีจีพีเอส
นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. เปิดเผยว่า “ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจงานอีเวนท์แบบครบวงจรนี้ เป็นรูปแบบธุรกิจการประชาสัมพันธ์งานอีเวนท์ โดยอาศัยหลักการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลการให้บริการระบบบริหารงานเบื้องหลังการจัดงานอีเวนท์ มาเป็นข้อมูลในการทำประชาสัมพันธ์เชิงลึก ที่สามารถเจาะกลุ่มตลาดตามความสนใจด้วยระบบการสืบค้นเชิงลึกสำหรับข้อมูลงานอีเวนท์ผ่านเว็บไซต์ และการโฆษณาอิงต าแหน่ง ผ่านแอพพลิเคชันมือถือด้วยเทคโนโลยีจีพีเอส”
“โครงการนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จด้านนวัตกรรมที่พัฒนาจากฝีมือของคนไทย โดยเป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาระบบการสืบค้นเชิงลึกของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ เนคเทค และได้รับการสนับสนุนเงินทุน จ านวน 358,450 บาท จากมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 1,510,700 บาท ภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จาก สนช. สำหรับการพัฒนาระบบการสืบค้นอัจฉริยะนี้จะแบ่งเป็น 4 โมดูล ได้แก่ (1) การสืบค้นเนื้อหาในข้อความ (Full-text Search) (2) การสืบค้นด้วยคำพ้องเสียง (Soundex Search) (3) การแก้ไขและแนะนำคำค้นคืนที่สะกดใกล้เคียง (Query Approximation) และ (4) การสืบค้นโดยใช้ข้อความเป็นภาษาธรรมชาติ (Natural Language Search)” นายศุภชัย กล่าว

นายวิลาส ฉ่าเลิศวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โวเน่ จำกัด กล่าวว่า “ระบบการสืบค้นเชิงลึกที่นำมาพัฒนาต่อยอดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเนคเทค โดยระบบจะถูกออกแบบให้สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรืออีเวนท์ต่างๆ คล้ายกับระบบการสืบค้นทั่วไปด้วยการระบุชื่องาน คำที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจะระบุเป็นการสืบค้นแบบมีเงื่อนไข สามารถเลือกวันที่ หรือ สถานที่ของการจัดงานนั้นๆ ได้ เช่น “เฟอร์นิจเจอร์” เลือกช่วงเป็น “สุดสัปดาห์นี้” ระบบก็จะสามารถประมวลข้อมูลพร้อมทั้งแสดงรายการกิจกรรมหรืออีเวนท์ต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่กำลังจะถึงมาให้ หรือบางครั้งอาจจะสืบค้นด้วยคำพ้องเสียงที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งคำเหล่านี้จะถูกนำไปสร้างเป็นฐานข้อมูลการออกเสียง โดยผ่านโมดูลจีทูพี (Grapheme-to-Phoneme; G2P) ซึ่งมีหน้าที่ในการแปลงรูปเขียน (การสะกดค า) ให้เป็นรูปเสียง (การออกเสียงค า) ในการสืบค้นข้อมูลทั่วไป เช่น เฟอร์นิเจอร์ – เฟอนิเจอ – furniture”
เลขที่ 73/1 ถ. พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-644 6000 โทรสาร 02-644 8443 – 4 เว็บไซต์: http://www.nia.or.th
ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อาศยา ศิริเอาทารย์ ผู้จัดการแผนก (งานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร) โทรศัพท์ 0-2644-6000 ต่อ 204 มือถือ 081 – 487- 5635 อีเมล์: asaya@nia.or.th
สำหรับจุดเด่นของระบบนี้การสืบค้นอัจฉริยะนี้คือ สามารถท าการสืบค้นโดยใช้ข้อความเป็นภาษาธรรมชาติ (Natural Language Search) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างง่ายมากขึ้น โดยระบบจะมีรองรับการสืบค้นด้วยข้อความในรูปแบบภาษาธรรมชาติแทนการใช้ค าส าคัญ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความในรูปแบบเดียวกับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริการสอบถามข้อมูลได้ เช่น พรุ่งนี้มีงานอะไร หรือ หยุดนี้มีงานคอมพิวเตอร์ที่ไหน หรือ งาน Motor Expo จัดเมื่อไหร่ ฯลฯ ระบบจะมีการจัดเตรียมรูปแบบร้องขอส าหรับข้อมูลในโดเมนงานอีเวนท์ไว้ล่วงหน้า จากนั้นจะมีโมดูลที่ตรวจสอบรูปแบบ (Pattern Matcher) และแปลงให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลต่อไป

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถแก้ไขและแนะน าค าสืบค้นคืนที่สะกดใกล้เคียงเกี่ยวกับงานอีเวนท์ที่ต้องการสอบถามได้อีกด้วย โดยจะจัดเก็บไว้ในพจนานุกรมและน าไปสร้างเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ เพื่อให้สามารถค้นหาคำที่สะกดใกล้เคียงกับค าที่ต้องการสืบค้นคืนได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะการป้อนข้อมูลขณะสืบค้นจะสะกดผิด แต่ก็จะไม่ส่งผลต่อการสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ เนื่องจากระบบจะสามารถแนะน าค าที่ถูกต้องส าหรับการค้นหาได้ เช่น “motor expo” แม้ว่าจะสะกดเป็น “motor exop” ระบบก็สามารถสืบค้นได้ โครงการนี้สามารถช่วยลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์อีเวนท์ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีงบการประชาสัมพันธ์อีเวนท์จำกัด และยังเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับผู้จัดงานอีเวนท์ขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจในงานของตนได้ตามต้องการ โดยเน้นให้บริการในรูป “Software as a Service” และมีรายได้มาจากค่าบริการด้วยโมเดล “Freemium” กล่าวคือเบื้องต้นผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ฟรี และจะเสียค่าบริการก็ต่อเมื่ออยากได้ฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเติม จึงเป็นการได้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ค้นหาข้อมูลทั่วไป ผู้จัดงานอีเวนท์ และบริษัทผู้ให้บริการระบบ และยิ่งมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไร ระบบก็จะมีประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วยเป็น Positive Feedback Loop

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาศยา ศิริเอาทารย์ ผู้จัดการแผนก (งานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร) โทรศัพท์ 0-2644-6000 ต่อ 204 มือถือ 081 – 487- 5635 อีเมล์: asaya@nia.or.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: