มูลนิธิข้าวไทยฯ จับมือ สนช. จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย หวังยกระดับไทยสู่ยุค “เกษตรสร้างสรรค์”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนช. ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2554 (Rice Innovation Awards 2011)” โดยมุ่งเน้นคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมข้าว ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษาอาวุโส สนช. กล่าวว่า “ข้าว…เป็นพืชที่สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากปัญหาการภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง นำ้ท่วม ทำให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตข้าว รวมถึงตลาดการค้าข้าวที่ต้องปรับปรุงคุณภาพการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการรักษาคุณภาพ
“ข้าว” มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสูง รวมถึงราคาในตลาดผันผวนได้ง่าย นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้ผลิตถือสินค้าไว้ขายในขณะที่มีราคาสูงได้ไม่นาน ซึ่งเห็นได้ว่าราคาข้าวยังไม่มีความยั่งยืนด้านราคา และการแข่งขันในตลาดโลก แต่เมื่อพิจารณาจากช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวแล้ว จะเห็นว่ามีโอกาสขยายตัวสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ในกลุ่มของเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมปังกรอบ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว ซึ่งในปี 2553 มีปริมาณการส่งออกทั้งหมด 220,000 ตัน มูลค่าการส่งออก 8,250 ล้านบาท ดังนั้น หากมีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้กับผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสร้างความต่างที่ชัดเจนในตลาดการแข่งขันแล้ว ตลอดจนความมั่นคงของพื้นที่การเพาะปลูก ที่เน้นการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้เกิดเป็น “เกษตรสร้างสรรค์” ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับเกษตรกรไทยแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย”

ดร. สุเมธ กล่าวต่อไปว่า “การจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจ าปี 2554 นี้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวไทย ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับผู้คิดค้นนวัตกรรมข้าวไทย
โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องมีลักษณะดังนี้
1) เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆ ของข้าว
2) กระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
3) ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์และสามารถเก็บรักษาได้ และ
4) ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะพิจารณาจากความเป็นนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาศยา ศิริเอาทารย์ สา นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร 0-2644 6000 ต่อ 204 อีเมล์: asaya@nia.or.th
เลขที่ 73/1 ถ. พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-644 6000 โทรสาร 02-644 8443 – 4 เว็บไซต์: http://www.nia.or.th

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดเผยว่า “เมื่อพิจารณาจากช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวแล้ว จะเห็นว่ามีโอกาสขยายตัวสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ในกลุ่มของอาหารสุขภาพ (functional food) กลุ่มอาหารเพื่อความสะดวกสบาย (ready & easy) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยา (health care) สนช. จึงได้พยายามกำหนดทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมซึ่งจะมุ่งไปยังการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น” จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ตกอยู่แค่กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังสามารถกระจายโอกาสไปยังเกษตรกร และชาวนาผู้ปลูกข้าว เพราะสินค้านวัตกรรมนั้นมีกลไกการตลาดของตัวเอง ไม่ได้อิงกับฐานสินค้าโภคภัณฑ์และไม่มีเงื่อนไขของการค้าระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับการส่งออกข้าวสาร ที่ราคาถูกกำหนดโดยกลไกของตลาด ก่อให้เกิดความผันผวนและการเก็งกำไรเป็นระยะ เกษตรกรจึงมีโอกาสในการลดความผันผวนของราคาข้าวได้มากขึ้น แต่สามารถจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย อีกทั้งยังสามารถตกลงกับผู้ผลิตสินค้านวัตกรรมในฐานะที่ “ข้าวเป็นวัตถุดิบสินค้านวัตกรรม” ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรไทยได้อีกด้วย
“ที่ผ่านมา สนช. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ทำนวัตกรรมจากข้าวไปแล้วจ านวน 24 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน 20 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวม 287,025,733 บาท และได้ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และจัดพิธีมอบรางวัลใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้องค์ความรู้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลักของประเทศ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการข้าวไทย นับตั้งแต่เกษตรกร หรือชาวนาไทย จนถึงผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย และพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีในข้าวตลอดจนการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าว” ให้เกิดขึ้นในประเทศ” นายศุภชัย กล่าวปิดท้าย

ประเภทรางวัล
รางวัลที่ 1 จ านวน 1 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ 2 จ านวน 1 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท
รางวัลที่ 3 จ านวน 1 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท
รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล ได้รับเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: