สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ มกราคม – พฤษภาคม 2554

สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ
เดือนมกราคม พฤษภาคม 2554

ไทย-โลก : ไทยเกินดุลการค้า  2,178.2  ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนที่ เกินดุล   3,948.8  ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการค้ารวมของไทยของเดือน มกราคม – พฤษภาคม  2554   เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 27.1   จาก  146,031.8  เป็น  185,627.9  ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกรวม ร้อยละ 25.2 จาก  74,990.3  เป็น  93,903.1  ล้านเหรียญสหรัฐ  และการนำเข้ารวม ร้อยละ  29.1  จาก  71,041.5  เพิ่มขึ้น เป็น 91,724.9  ล้านเหรียญสหรัฐ  จึงส่งผลให้ประเทศไทยขาดดุลคิดเป็นมูลค่า  2,178.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ไทย-เอเปค : ไทยเกินดุลการค้า 1,187.9  ล้านเหรียญสหรัฐ   ลดลงจากปีก่อนที่เกินดุล  1,409.4  ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการส่งออก   64,223.6   ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7  สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้น ได้แก่    ยางพารา  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง  อัญมณีและเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์    สินค้าส่งออกที่ลดลง  ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าวโพด ปูนซิเมนต์  หลอดไฟฟ้า ประทีปโคมไฟ  เป็นต้น
มูลค่าการนำเข้า  63,035.7  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  26.9  เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าสำคัญ  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  เคมีภัณฑ์   แผงวงจรไฟฟ้า   น้ำมันดิบ    เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ   ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง  ได้แก่   เชื้อเพลิงอื่น ๆ  รถยนต์นั่ง   ฟิล์มถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์และเคมีปรุงแต่ง  ก๊าซธรรมชาติ  สิ่งพิมพ์   ซีเมนต์  แอสเบสทอส  เมกา  และผลิตภัณฑ์  หลอดภาพโทรทัศน์และส่วนประกอบ   เป็นต้น

ไทย-อาเซียน : ไทยเกินดุลการค้า 5,841.3 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ที่เกินดุล  5,349.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการส่งออก  21,673.6  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  23.9 สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้น ได้แก่   รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์  เม็ดพลาสติก  ยางพารา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง  แผงวงจรไฟฟ้า  สินค้าส่งออกที่ลดลง ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  น้ำตาลทราย  ปูนซิเมนต์  ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง   มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์  เป็นต้น
มูลค่าการนำเข้า  15,832.3  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  30.4 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ การนำเข้าสินค้าสำคัญ  ได้แก่  เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป   ด้ายและเส้นใย  ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ ลวดและสายเคเบิล
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง  ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  น้ำมันดิบ  เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด  ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ รถยนต์นั่ง  เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน เป็นต้น

ไทย-(อาเซียน + 3) :  ไทยขาดดุลการค้า  2,149.2   ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขาดดุล  1,537.4  ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  43,928.1  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  25.3
– มูลค่าการนำเข้า  46,077.2  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  25.9

ไทย-(อาเซียน + 6)  :   ไทยขาดดุลการค้า  3,680.3   ล้านเหรียญสหรัฐ   เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขาดดุล  1,365.5  ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  49,572.6  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  20.8
– มูลค่าการนำเข้า  53,252.9  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  25.6

ไทย-ญี่ปุ่น  :  ไทยขาดดุลการค้า  7,062.0  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่ขาดดุล  6,891.1  ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  9,860.1  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  31.9  สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้น ได้แก่  ยางพารา  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป  เม็ดพลาสติก  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  ผลิตภัณฑ์พลาสติก    เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง  สินค้าส่งออกที่ลดลง  ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  แผงวงจรไฟฟ้า  เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า  อาหารสัตว์เลี้ยง ข้าว  เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ   มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น
– มูลค่าการนำเข้า  16,922.1  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  17.8  เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าสำคัญ   ได้แก่    เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์   เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  เคมีภัณฑ์   แผงวงจรไฟฟ้า  เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์    ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง    ได้แก่  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  รถยนต์นั่ง   กล้อง  เลนส์และอุปกรณ์การถ่ายรูป   ฟิล์มถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์และเคมีปรุงแต่ง  เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ  สิ่งพิมพ์ เป็นต้น

ไทย-สหรัฐอเมริกา  :  ไทยเกินดุลการค้า  3,395.7   ล้านเหรียญสหรัฐ   เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่เกินดุล  3,105.5  ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  8,955.6  ล้านเหรียญสหรัฐ   เพิ่มขึ้นร้อยละ  22.7   สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่  ได้แก่   ผลิตภัณฑ์ยาง  อัญมณีและเครื่องประดับ   อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป   ยางพารา   เครื่องนุ่งห่ม   เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ   เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ  สินค้าส่งออกที่ลดลง  ได้แก่   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  ข้าว   เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน  เตาอบไมโครเวฟ   เคหะสิ่งทอ  ผลิตภัณฑ์เซรามิก  เป็นต้น
– มูลค่าการนำเข้า   5,559.9   ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  32.7  ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าสำคัญ    ได้แก่   แผงวงจรไฟฟ้า  เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ   เคมีภัณฑ์    เครื่องจักรกลและส่วนประกอบพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช   ด้ายและเส้นใย  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ    ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง   ได้แก่   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด  สินค้าทุนอื่น ๆ  สิ่งพิมพ์   ฟิล์มถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์และเคมีปรุงแต่ง   ไดโอด  ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ  น้ำมันสำเร็จรูป    เป็นต้น

ไทย-สหภาพยุโรป (27 ประเทศ)   :  ไทยเกินดุลการค้า   2,789.7   ล้านเหรียญสหรัฐ    ใกล้เคียงกับปีก่อน  ที่เกินดุล  2,872.2  ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  10,321.4  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  22.7   สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ ได้แก่    อัญมณีและเครื่องประดับ  ยางพารา  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ   เครื่องนุ่งห่ม   ผลิตภัณฑ์ยาง   เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ    สินค้าส่งออกที่ลดลง  ได้แก่    เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ   เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์และส่วนประกอบ   เตาอบไมโครเวฟ  กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์    ผักกระป๋องและแปรรูป  เป็นต้น
– มูลค่าการนำเข้า  7,531.7  ล้านเหรียญสหรัฐ    เพิ่มขึ้นร้อยละ  36.0    เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าสำคัญ  ได้แก่   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ  เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบิน
เคมีภัณฑ์  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ   ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม   แผงวงจรไฟฟ้า   เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์      ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง   ได้แก่   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป  สิ่งพิมพ์   ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ   ฟิล์มถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์และเคมีปรุงแต่ง     สื่อบันทึกข้อมูล  ภาพ  เสียง   ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  เป็นต้น

ไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)  :   ไทยเกินดุลการค้า  276.7  ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ปีก่อนที่ขาดดุล   687.6   ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  2,521.8  ล้านเหรียญสหรัฐ    เพิ่มขึ้นร้อยละ  44.0        สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่  ได้แก่   อัญมณีและเครื่องประดับ  นาฬิกาและส่วนประกอบ   ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด  เครื่องใช้สำหรับเดินทาง   สินค้าส่งออกที่ลดลง   ได้แก่  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  เครื่องนุ่งห่ม   สิ่งทออื่นๆ    เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง   เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน    เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ   ยางพารา   เป็นต้น
– มูลค่าการนำเข้า  2,245.1   เหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ  7.9   เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าสำคัญ   ได้แก่   นาฬิกาและส่วนประกอบ  เคมีภัณฑ์  ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ   สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป   เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  แผงวงจรไฟฟ้า    ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง   ได้แก่   เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ  ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์   กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์   พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช   ลวดและสายเคเบิล    เป็นต้น

ไทย-กลุ่มอนุทวีป  (BIMST-EC)  :   ไทยเกินดุลการค้า  1,647.1  ล้านเหรียญสหรัฐ    เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เกินดุล  1,225.7   ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  4,140.9  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  29.9     สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่    ได้แก่   เคมีภัณฑ์  เม็ดพลาสติก   รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ   ข้าว   น้ำมันสำเร็จรูป   อัญมณีและเครื่องประดับ   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์   สินค้าส่งออกที่ลดลง   ได้แก่  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง  ปูนซิเมนต์   น้ำตาลทราย   หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ   ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์   ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง    แร่ยิบซัม   เป็นต้น
– มูลค่าการนำเข้า  2,493.8  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  27.0         เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าสำคัญ   ได้แก่    ก๊าซธรรมชาติ  เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ   เคมีภัณฑ์
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ   พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช   ด้ายและเส้นใย  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์    ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง   ได้แก่     สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์  น้ำมันสำเร็จรูป  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์   ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์  ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้  เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด   เป็นต้น

ไทย-จีน   :   ไทยขาดดุลการค้า  1,785.0   ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขาดดุล   857.1  ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  10,259.2  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4   สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้น ได้แก่  ยางพารา  เคมีภัณฑ์   เม็ดพลาสติก   ผลิตภัณฑ์ยาง  ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง   ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  น้ำมันสำเร็จรูป   สินค้าส่งออกที่ลดลง ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  แผงวงจรไฟฟ้า  ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  สิ่งทออื่นๆ   เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์และส่วน  เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ  เป็นต้น
– มูลค่าการนำเข้า  12,044.2  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  31.3  เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าสำคัญ  ได้แก่  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ   เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ   เคมีภัณฑ์    เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  ผ้าผืน    ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง   ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์  เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ  ส่วนประกอบและอุปกรณ์จักรยานยนต์  ก๊าซธรรมชาติ   เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ    หลอดภาพโทรทัศน์และส่วนประกอบ   ถ่านหิน    เป็นต้น

ไทย-ออสเตรเลีย :   ไทยขาดดุลการค้า  154.2   ล้านเหรียญสหรัฐ   ขณะที่ปีก่อนที่เกินดุล   1,930.3   ล้านเหรียญสหรัฐ
-มูลค่าการส่งออก  3,329.3  ล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ  21.3    สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่   ได้แก่   เม็ดพลาสติก  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  น้ำมันสำเร็จรูป  ผลิตภัณฑ์ยาง   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ   ผลิตภัณฑ์พลาสติก   เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ   สินค้าส่งออกที่ลดลง  ได้แก่    รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  อัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง   ข้าว  ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ  เป็นต้น
-มูลค่าการนำเข้า  3,483.5   ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  51.6            เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าสำคัญ    ได้แก่   เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ  น้ำมันดิบ  สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์   เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์   พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช   ถ่านหิน   ก๊าซธรรมชาติ     ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง   ได้แก่    ด้ายและเส้นใย  อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก  ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก   ผลิตภัณฑ์โลหะ   สินค้าทุนอื่น ๆ   ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์  สิ่งพิมพ์  เป็นต้น

ไทย-อินเดีย  :   ไทยเกินดุลการค้า   856.6   ล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลงจากปีก่อนที่เกินดุล   861.6  ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  2,135.2   ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  20.9  สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้น  ส่วนใหญ่   ได้แก่  เคมีภัณฑ์   เม็ดพลาสติก   อัญมณีและเครื่องประดับ   เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
และส่วนประกอบ   รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ   เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  สินค้าส่งออกที่ลดลง  ได้แก่   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง
ยางพารา   หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ    แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า   เตาอบไมโครเวฟ
แร่ยิบซัม   ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง   เป็นต้น
– มูลค่าการนำเข้า  1,278.6   ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  41.1     เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าสำคัญ   ได้แก่   เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ  เคมีภัณฑ์   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ   พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช   สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์   ด้ายและเส้นใย  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์    ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง   ได้แก่   น้ำมันสำเร็จรูป  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์   เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด   ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง   ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา เป็นต้น

ไทย-แอฟริกาใต้   :  ไทยเกินดุลการค้า   511.1   ล้านเหรียญสหรัฐ    เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เกินดุล  372.1   ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  815.7  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  33.2   สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่    ได้แก่     รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  ข้าว  เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ   ผลิตภัณฑ์ยาง
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์   อัญมณีและเครื่องประดับ   เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ    สินค้าส่งออกที่ลดลง   ได้แก่    อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ   เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน    ผ้าผืน   ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม   เครื่องนุ่งห่ม    โกโก้และของปรุงแต่ง  เป็นต้น
– มูลค่าการนำเข้า   304.7   ล้านเหรียญสหรัฐ   เพิ่มขึ้นร้อยละ   26.9       เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ  การนำเข้าสินค้าสำคัญ    สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ   ยุทธปัจจัย   ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์    ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง  ได้แก่   เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ  สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์   เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด   ผลิตภัณฑ์โลหะ    ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เชื้อเพลิงอื่น ๆ  ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก   เป็นต้น

ไทย-นิวซีแลนด์  :   ไทยเกินดุลการค้า  100.0   ล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลงจากปีก่อนที่เกินดุล   132.0   ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  357.1  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  17.1   สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่  ได้แก่    รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  น้ำตาลทราย   เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ   ผลิตภัณฑ์ยาง   อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป   เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ    สินค้าส่งออกที่ลดลง  ได้แก่  เม็ดพลาสติก  เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ  เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว  ผลิตภัณฑ์พลาสติก   ข้าว   เคมีภัณฑ์  กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง  เป็นต้น
– มูลค่าการนำเข้า  257.1   ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  48.6   เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ   การนำเข้าสินค้าสำคัญ    ได้แก่  นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก   เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ   ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์  ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์   เคมีภัณฑ์  ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง  ได้แก่   สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป   ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก   ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ  สินค้าทุนอื่น ๆ  สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ   เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา   เป็นต้น

ไทย-เกาหลีใต้  :   ไทยขาดดุลการค้า  1,477.0   ล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลงจากปีก่อนที่ขาดดุล  1,890.3   ล้านเหรียญสหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  1,958.0  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  33.4    สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่  ได้แก่    ยางพารา  เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ  น้ำมันสำเร็จรูป  เคมีภัณฑ์  น้ำมันดิบ  น้ำตาลทราย  เม็ดพลาสติก  สินค้าส่งออกที่ลดลง  ได้แก่   แผงวงจรไฟฟ้า  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ   กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้   เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น   กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ   เป็นต้น
– มูลค่าการนำเข้า  3,435.0   ล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ  2.3       เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ   การนำเข้าสินค้าสำคัญ    ได้แก่     เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน   เชื้อเพลิงอื่น ๆ   ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์    พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช   ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ส่วนสินค้านำเข้าที่ลดลง  ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ  แผงวงจรไฟฟ้า  เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ  เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์โลหะ  ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม    เป็นต้น

ไทย-เปรู  :   ไทยเกินดุลการค้า   85.0   ล้านเหรียญสหรัฐ    เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เกินดุล   72.6  ล้านหรียญ  สหรัฐ
– มูลค่าการส่งออก  131.9  ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ  22.9  สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่    ได้แก่   ข้าว   เม็ดพลาสติก   เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน   เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ   ผลิตภัณฑ์ยาง   ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์    เส้นใยประดิษฐ์     สินค้าส่งออกที่ลดลง   ได้แก่   รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป  ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์   หลอดไฟฟ้า  ผลิตภัณฑ์พลาสติก    เป็นต้น
– มูลค่าการนำเข้า  46.9  ล้านเหรียญสหรัฐ   เพิ่มขึ้นร้อยละ  35.1   เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าสำคัญ   สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์  สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป   ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้  สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  เคมีภัณฑ์  เสื้อผ้าสำเร็จรูป  สินค้านำเข้าที่ลดลง   เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ  เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค  วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด  เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: