10 ความท้าทายปีกระต่าย

10 ความท้าทายปีกระต่าย

ความแข็งแกร่งขององค์กรเป็น จุดเด่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน แต่การที่จะทำให้องค์กรไทยมีความโดดเด่นเหมือนองค์กรของต่างชาตินั้น ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ควรมีความสามารถทางด้านภาษา มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง กล้าพูดและกล้าทำในสิ่งใหม่ รวมถึง จะต้องมีทักษะผู้นำและการจัดการกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวมเร็ว ซึ่งที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารมักจะมีจุดอ่อนในเรื่องการบริหารจัดการที่ไม่ ยืดหยุ่น ขาดทักษะการสื่อสารที่ดี ขาดความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ

สำหรับในปีนี้เชื่อว่า ความท้าทาย 10 ประการในยุคไร้พรมแดนที่องค์กรไทยต้องเผชิญในการบริหารจัดการคน จะประกอบไปด้วย 

1. การขาดแคลนพนักงานที่องค์กรต้องการ เพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจปีนี้จะดีขึ้น ทำให้เกิดโยกย้ายงาน รวมไปถึง การเกษียณอายุของผู้บริหารในอีก 1-3 ปีข้างหน้า จะเป็นอีกปัจจัยที่หลายองค์กรเริ่มให้ความสนใจ ดังนั้นแนวโน้มในเรื่องของการกำหนดแผนสืบทอดอำนาจ (Succession Plan) การบริหารจัดการคนเก่งคนดีขององค์กร (Talent Management) จะเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการพูดถึงและดำเนินการในองค์กรต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

2. กระแสการควบรวมกิจการจะมีมากขึ้น ซึ่งการซื้อหรือการควบรวมกิจการ จะส่งผลให้เกิดการปลดบุคลากรที่มีลักษณะงานที่ทับซ้อนกัน โดยภายหลังการควบรวมกิจการระยะหนึ่ง หลายๆ องค์กร จะมีแผนการเกษียณก่อนอายุ (Early Retirement) หรือแผนการจากกันด้วยดี (Mutual Separation Plan) ตามมาเสมอ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีผลการวิจัย พบว่าการควบรวมกิจการส่วนใหญ่ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอย่างที่คาดการณ์ไว้ หลายองค์กรมีผลประกอบการลดลง เมื่อเทียบกับก่อนการควบรวมกิจการ

3. บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรจะมีความหลากหลาย เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในบางสาขา ทำให้องค์กรหลายๆ องค์กรต้องจ้างชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในองค์กรมากขึ้น เช่น ระดับแรงงาน ซึ่งคนเหล่านี้มีวัฒนธรรม วิธีการคิดและการทำงานแตกต่างกัน รวมไปถึงความแตกต่างในเรื่องรุ่นคน (Generation Gaps) จะมีให้เห็นมากขึ้นในองค์กรต่าง ๆ องค์กรที่สามารถบริหาร ความหลากหลายได้ดีเท่านั้น จึงจะประสบความสำเร็จ

4. กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ จะให้ความสำคัญมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรม จรรยาบรรณ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ความแตกต่างระหว่างความภักดีและผูกพัน คือความภักดีตัวอยู่แต่ใจไม่อยู่ แต่ความผูกพัน คือตัวอยู่และใจอยู่ด้วย ซึ่งมีหลายองค์กรพยายามจัดที่ทำงานให้เหมือนกับอยู่บ้าน เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพัน นอกจากนี้งานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้ว่าเงินสามารถสร้างความภักดี แต่ไม่สร้างความผูกพัน

6. เทคโนโลยีและสังคมออนไลน์จะมาแรง ดังนั้น การสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ต้องอาศัยช่องทางเหล่านี้มากขึ้น เช่น การโฆษณารับสมัครงาน อาจต้องทำให้ Facebook หรือ Twitter แทนที่จะลงในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือ Website หางานเพียงอย่างเดียว รวมไปถึงการให้ความรู้กับคนรุ่นเก่าในองค์กรในเรื่องเทคโนโลยีและสังคม ออนไลน์ เป็นเรื่องที่จำไปต้องดำเนินการ

7. การสร้างแบรนด์ของการเป็นนายจ้าง เป็นสิ่งสำคัญ โดยการแข่งขันในด้านการสรรหา และรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรจะรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการสร้างแบรนด์ของนายจ้าง เพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กร จำเป็นที่จะต้องเข้าใจ และให้ความสำคัญ

8. การบริหารจัดการต้นทุน เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองมากขึ้น เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงขึ้น รวมทั้งต้นทุนในการจ้างและรักษาคน ดังนั้นความกดดันในเรื่องของความคุ้มค่าต่อการลงทุน (ROI) และ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทำงานจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ

9. การรักษาฐานลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสำหรับทุกองค์กรความท้าทาย คือทำอย่างไรให้พนักงานทุกคนในองค์กร เข้าใจว่าลูกค้าเป็นของทุกคนไม่ใช่เป็นของฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดเท่านั้น ลูกค้าทุกวันนี้มีความภักดีต่อตราสินค้าน้อยลง ซื้อของด้วยอารมณ์และกระแสมากขึ้น

10. กระแสการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่องค์กรต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญ แม้ว่าการรวมตัวดังกล่าวจะเป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้น แผนการรวมตัวเพื่อก่อตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-AEC” คาดว่าจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนในปีพศ.2558 แต่ผลกระทบของการรวมตัวจะมีผลอย่างมากต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านการแข่งขัน ที่เปิดกว้างและรุนแรงขึ้นด้านความหลากหลายของบุคลากรที่มีพื้นฐานหลายอย่าง ที่แตกต่างกัน

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ทุกคนในองค์กรจะต้องช่วยกันก้าวผ่านความท้าทายนี้ไปให้ได้

ที่มา: wiseknow
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: